รองปลัดกระทรวง ICT ตรวจราชการโครงการ GIN

    
     นายธานีรัตน์   ศิริปะชะนะ  รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เดินทางมาตรวจราชการโครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government  Information  Network : GIN)     กับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์การสื่อสาร  โครงการ GIN  เพื่อขอรับทราบความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการใช้ระบบโครงการ GIN  วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2553  ณ ห้องประชุม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
วันที่ 24/05/2553
แสดง ข่าว
 ประกาศเรื่องการสอบราคา
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 ติดตามงาน สปค.53
 รองผอ.สสช.ติดตามความคืบหน้าโครงการ สปค.53
 รองปลัดกระทรวง ICT ตรวจราชการโครงการ GIN
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สปค.2553
 รับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการสปค.53
 การร่วมงานบุญของสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
 ร่วมร้องเพลงชาติไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งจังหวัดสงขลา
ไปหน้าที่  1 2  
  สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า  ถนนราชดำเนิน  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558 , 074-325-012 
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 73094, 73194
 E-mail :songkhla@nso.go.th